Ai nevoie de schimbarea sediului social al firmei în Timișoara? Află cum te ajută echipa Corsim și de ce să ne alegi!

Schimbarea sediului social al firmei în Timișoara

Pentru schimbarea sediului social în Timișoara, prelungirea sediului sau orice alte servicii de înființare firme în Timișoara, apelează cu încredere la experții Corsim! Îți oferim consultanță gratuită plus servicii conexe: contabilitate, găzduirea sediului social, servicii de branding și marketing.

De ce să apelezi la noi? Pentru că îți punem la dispoziție întreaga noastră experiență căpătată în ani de lucru cu instituțiile statului. Îți rezolvăm rapid și cu profesionalism orice problemă, fără ca tu să faci vreun efort. Toate acestea, la cele mai prietenoase prețuri din Timișoara!

Ai nevoie de mai multe informații legate de sediul social? Ne poți solicita consultanță gratuită în afaceri sau poți citi acest articol!

Acte necesare pentru schimbarea sediului social

Conform Registrului Comerțului, iată actele necesare pentru schimbarea sediului social în Timișoara sau oriunde în țară:

Înregistrare

 1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
 2. Declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
  • persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 3 – pct. 6, Nota de subsol – original);
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 3 – original);
 3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor sau decizia asociatului unic/ CA/ directoratului sau, după caz, actul adiţional la actul constitutiv (original) – detaliiModel Decizia asociatului unic/Hotărârea adunării generale;
 4. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social.- detalii;
 5. Actul constitutiv actualizat, în original – detalii;
 6. Dacă este cazul:
  • avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular – tip – original) – detalii;
  • după caz, dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării/înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege,  dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, avizele prealabile prevăzute de legile speciale (în original sau copie certificată) – detalii;
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) – detalii;
 7. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

Note:

 • În cazul schimbării datelor privind sediul social, ca urmare a modificării, pe cale administrativă, a denumirii localităţii sau a străzii ori a renumerotării imobilelor, persoanele juridice înmatriculate vor solicita, în baza înscrisurilor justificative, înregistrarea modificărilor intervenite şi eliberarea unui nou certificat de înregistrare.
 • Pentru schimbarea sediului sucursalei, în cazul în care sucursala nu a fost nominalizată în actul constitutiv, fiind reglementată prin acesta doar procedura de mutare a sediului acestora, nu se întocmeşte act constitutiv actualizat, menţiunea operându-se în baza hotărârii adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau a deciziei asociatului unic/ CA/directoratului.
 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 116/2009, care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor sau, după caz, darea de dată certă pot fi efectuate, contra cost, prin  compartimentele de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Următoarele servicii se acordă gratuit, la cererea solicitantului:
  • -îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
  • -îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;
  • -tehnoredactarea cererii de înregistrare;
  • -redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model contor cuvinte
 • Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa onrc.ro, secțiunea„Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT.
 • Cererea de înregistrare completată corespunzător, înscrisurile prevăzute de lege (în original sau în copie certificată de parte), îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct la ghișeu sau se transmit prin poştă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice.
 • Cererea de înregistrare trebuie să fie însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrare şi, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.
Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura  electronică calificată.  
 • La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare/de depunere și menționare acte/radiere şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură  electronică calificată.
 • În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a   solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.
 Îți atragem atenția că, pentru schimbarea sediului social în alt județ, procedura este ceva mai complexă.

Echipa Corsim – întotdeauna la dispoziția ta!

servicii infiintare firme ieftin inTimisoara

 

Leave a comment

Inchidere, Modificare, Infiintare Firma, SRL, SRL-D, PFA, II