Dacă ai decis că o Întreprindere Individuală este mai potrivită pentru tine decât un PFA sau un SRL, te felicităm! Ai făcut primul pas spre lumea antreprenoriatului. De acum, tot ce trebuie să faci este să întocmești actele noului II și gata, poți începe să faci profit!

Înființare II – ce acte îți trebuie?

Conform ONRC, actele necesare sunt:

acte necesare II - Corsim TM

Operaţiuni prealabile

 1. Cererea de verificare disponibilitate şi rezervare denumire firmă (original) – formular* – detalii, respectiv de verificare disponibilitate şi rezervare emblemă (după caz) – formular

 

*Firma unui profesionist, titular al unei întreprinderi individuale, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma „Întreprindere individuală”. 

Înregistrare II

 1. Cererea de înregistrare – formular;
 2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste  îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 2);
 4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei și, după caz, a emblemei, în original – detalii;
 5. Actul de identitate al titularului întreprinderii individuale (în copie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
 6. Declarație pe propia răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca întreprindere individuală (formă olografă, original) – detalii
 7. Dovada care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional și, dacă este cazul, înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de punct de lucru – detalii;
 8. Specimenul de semnătură, certificat în condiţiile legii de către directorul ORCT sau de către înlocuitorul acestuia ori legalizat de notarul public, în original, sau, după caz, împuternicirea avocaţială care conţine semnătura titularului întreprinderii individuale  care se autorizează – detalii;
 9. Verificarea unicităţii calităţii de persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/membru al întreprinderii familiale, obţinută prin grija personalului ORCT;
 10. Informaţiile din cazierul fiscal, în original – detalii;
 11. Dacă este cazul:

  • avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de  Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip – original);
   NOTĂ: dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nicio activitate economică,  titularul întreprinderii individuale care are dreptul de folosință asupra imobilului depune o declarație pe propria răspundere (detalii), sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare formalitățile prevăzute de art. 40 alin (1) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare.
  • declaraţia persoanei fizică titular al întreprinderii individuale, că soţia/soţul participă în mod obişnuit la activitatea desfăşurată de întreprinderea individuală , în original – formular;
  • declarație pe propria răspundere privind patrimoniul de afectațiune, în original;
  • copii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale – detalii;
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) – detalii;

Notă:

 • Informaţiile din cazierul fiscal pentru persoanele fizice sunt obținute de către ORCT, din oficiu, de la ANAF. 
 • Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către persoana fizică titulară a întreprinderii individuale..
 • În cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public. Dacă doreşte înregistrarea, un  întreprinzător care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European va depune documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celălalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).
 • Conform dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a guvernului 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, înregistrarea în registrul comerţului a PFA, a întreprinderii individuale şi a întreprinderii familiale se face în baza rezoluţiei motivate a directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau a uneia dintre persoanele desemnate prin decizie a directorului general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor juridice/persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale/întreprinderilor familiale, modificarea actelor/datelor acestora înregistrate în registrul comerţului şi altele asemenea; îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului se poate face prin intermediul compartimentelor de asistenţă din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.
 • Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa onrc.ro, secțiunea„Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT.
 • Cererea de înregistrare completată corespunzător, înscrisurile prevăzute de lege (în original sau în copie certificată de parte), îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct la ghișeu sau se transmit prin poştă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii onlinesau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată. 
 • La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură electronică calificată.

Caracteristicile unui II

Acum că știi ce acte îți trebuie, este timpul să analizăm ce vei putea face în viitor cu noul tău II:

 • vei putea angaja un număr maxim de 8 persoane cu care să lucrezi (cu contract individual de muncă),
 • vei putea adăuga obiecte de activitate până la un număr maxim de 10 (practic, poți desfășura 10 tipuri de activități diferite cu același II),
 • poți tine chiar tu contabilitatea în sistem real sau cu normă de venit sau poți lucra cu un contabil ori o firmă de contabilitate,
 • vei putea lucra în colaborare cu alte entități (II, PFA, SRL etc.) pe baza unor contracte de colaborare,
 • ca administrator, poți să lucrezi ca salariat full-time la o altă firmă,
 • titularul va apărea ca asigurat în sistemul public de pensii și va avea unele asigurări sociale,
 • poți înregistra II-ul ca plătitor de TVA.

ce inseamna II - Corsim TM

Înființări II în Timișoara

Dacă te afli în Timișoara, avem vești foarte bune pentru tine! Compania Corsim te ajută să înființezi rapid și fără complicații un II sau orice altă entitate legală! De fapt, noi facem totul pentru tine. Tu vino doar cu buletinul la sediul nostru, spune-ne ce fel de activitate intenționezi să desfășori și ne ocupăm noi de restul! Te vom contacta în câteva zile să îți dăm actele noii tale firme. Atât e de simplu!

Corsim – cele mai bune servicii de înființare II din Timișoara!

servicii infiintare firme ieftin inTimisoara

Leave a comment

Inchidere, Modificare, Infiintare Firma, SRL, SRL-D, PFA, II