MĂSURA II.2 –​​ INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ

 

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 19.04.2019, ora 16:00

 

Valoarea maximă eligibilă​​ aferentă unui proiect este de 19.020.400,00 lei (echivalentul a 4.000.000,00 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,7551 LEI/EUR, valabil în luna februarie 2019).

 

Valoarea minimă eligibilă​​ aferentă unui proiect este de 23.775,50 lei (echivalentul a 5.000,00 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,7551 LEI/EUR, valabil în luna februarie 2019).

 

CÂȚI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI? INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul unei Cereri de​​ finanțare este de:

‐ 50% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibilă) pentru​​ microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii şi ONG‐uri cu activitate economică în domeniul​​ acvaculturii;

‐ 30% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibilă) pentru​​ întreprinderile care nu se încadrează în definiţia IMM‐urilor şi ONG‐urilor cu activitate economică în​​ domeniul acvaculturii.

Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanțare​​ în procent de minimum 50%, respectiv minimum 70% (în funcţie de încadrarea în categoria de IMM)​​ din valoarea eligibilă a proiectului.​​ 

Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinanţarea investiţiei prin mai​​ multe modalităţi: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanţare​​ (credit bancar) sau combinații dintre acestea.

 

3.1. Solicitanții eligibili

Categoriile de solicitanţi eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile prin POPAM sunt​​ cei care au ca obiect de activitate înregistrat​​ – Cod CAEN 0321 – „Acvacultura maritimă” sau 0322 – „Acvacultura în ape dulci”.

Sunt eligibile pentru finanțare atât întreprinderile care au istoric de funcționare, cât​​ și întreprinderile nou înființate, organizate sub următoarele forme:

 • Persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și întreprindere familială (înfiinţate în baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

 • Societate în nume colectiv – SNC, societate în comandită simplă – SCS, societate pe acţiuni – SA, societate în comandită pe acţiuni – SCA, societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

 • Regii autonome care au obiect de activitate înregistrat "acvacultura";

 • Asociații înființate legal care desfășoară activitate economică.

 

Pentru a fi eligibili în vederea obţinerii finanţării pentru Măsura II.2​​ ​​ Investiţii​​ productive în acvacultură, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

‐ să aibă obiect de activitate înregistrat – Cod CAEN 0321 – „Acvacultura​​ maritimă” sau 0322 – „Acvacultura în ape dulci”

‐ să nu se afle în proces de lichidare, fuziune, reorganizare sau faliment;

‐ să se încadreaze în una din categoriile de mai jos: microintreprindere, intreprindere mica, intreprindere mijlocie, intreprindere mare.​​ 

 • Nu este înregistrat în Registrul debitorilor MADR AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007 – 2013 și POPAM 2014‐2020 în calitate de DEBITOR, cu excep ția solicitanților care beneficiază de înlesniri la plată aferente acestor debite, acordate de către organul fiscal în conformitate cu​​ dispoziţiile Codului de procedură fiscală;

 • Nu se află în situaţiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014;

 • A înregistrat în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare pozitiv (inclusiv 0), pentru cazul în care întreprinderea a avut​​ activitate.

Sunt exceptaţi solicitanţii care sunt înfiinţaţi în anul depunerii cererii de finanţare, cei înfiinţaţi în anul precedent depunerii cererii de finanţare sau cei care au avut activitatea suspendată conform legii. Totodată sunt exceptați și solicitanții care fac dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau au suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani precedenți depunerii Cererii de finanțare (a se vedea lista documentelor din dosarul cererii de finanţare).

În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, veniturile obținute în anul financiar precedent anului depunerii proiectului trebuie să fie cel puţin egale cu cheltuielile.

 

3.2. Eligibilitatea proiectului

 

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:

1) să fie implementat pe teritoriul României;

2) să conţină activităţi/cheltuieli eligibile de tipul celor menționate în prezentul ghid;

3) cheltuielile pentru care se solicită finanțare în Cererea de finanțare să fi fost​​ efectuate începând cu data de 01.01.2014 şi până la sfârşitul perioadei de implementare a​​ proiectului;

4) valoarea eligibilă aferentă unui proiect să se încadreze între valorile minimă și​​ maximă (inclusiv) stabilite prin anun țul de lansare a apelului;

5) suma solicitată ca sprijin financiar nerambursabil trebuie să respecte intensitatea​​ ajutorului financiar specific statutului fiecărui solicitant;

6) bugetul trebuie să respecte limitele prevăzute pentru anumite categorii de​​ cheltuieli precizate în Ghidul solicitantului;

7) durata maximă de implementare a proiectului​​ este de 24 luni, calculată de la​​ momentul semnării contractului de finanțare, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul prealabil al​​ părţilor contractante, cu maximum 12 luni şi cu diminuarea intensităţii sprijinului prevăzut în​​ contractul de finanţare;

8) proiectul/activităţile pentru care se solicită sprijin nerambursabil prin Cererea de​​ finanţare nu trebuie să facă obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii​​ Europene, în ultimii 5 ani.

Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de proiect, un​​ responsabil financiar și un specialist în acvacultură (care să aibă studii sau experiență într-o​​ unitatea de acvacultură de minim 6 luni) sau poate fi subcontractat total sau parțial în condițiile​​ respectării structurii și calității echipei de management.

 

3.3. Activități eligibile

În conformitate cu dispozițiile art. 48 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, POPAM​​ poate sprijini:

a) investiţii productive în acvacultură;

b) investiţii în diversificarea producţiei de acvacultură şi a speciilor de cultură;

c) investiţii în modernizarea unităţilor de acvacultură, inclusiv îmbunătăţirea​​ condiţiilor de lucru şi de siguranţă a lucrătorilor din domeniul acvaculturii;

d) investiţii în îmbunătăţirea şi modernizarea referitoare la sănătatea şi bunăstarea​​ animalelor, inclusiv achiziţionarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva​​ animalelor sălbatice de pradă;

f) investiţiile care vizează sporirea calităţii sau a valorii produselor de acvacultură;

g) investiţii în refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru​​ acvacultură prin îndepărtarea mâlului sau investiţiile menite să prevină depunerea mâlului;

h) investiţii în diversificarea veniturilor obţinute de întreprinderile din domeniul​​ acvaculturii prin dezvoltarea unor activităţi complementare;

 

Se pot realiza investiții în activități complementare cu condiția ca acestea să​​ fie în legătură directă cu activitatea de acvacultură.

 

În cadrul măsurii sunt obligatorii:

 activitățile de informare și publicitate;

 activitatea de auditare a proiectului.

 

3.4. Cheltuieli eligibile

 

 • pentru obținerea și amenajarea terenului astfel cum sunt prevăzute în cap. I secțiunea 1 din Anexa nr. 6 la H.G. nr. 907/2016

 • pentru asigurarea utilităților necesare astfel cum sunt prevăzute în cap. I secțiunea 2 din Anexa nr. 6 la H.G. nr. 907/2016

 • pentru proiectare și asistență tehnică astfel cum sunt prevăzute în cap. I secțiunea 3 din Anexa nr. 6 la H.G. nr. 907/2016, precum și cheltuielile cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare;

 • pentru investiția de bază astfel cum sunt prevăzute în cap. I secțiunea 4 din Anexa nr. 6 la H.G. nr. 907 /2016;

 • alte cheltuieli, astfel cum sunt prevăzute în cap. I secțiunea 5 din Anexa nr. 6 la H.G. nr. 907/2016 , cu excepția: comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare;

 • cheltuieli pentru probe tehnologice astfel cum sunt prevăzute în cap. I secțiunea 6 din Anexa nr. 6 la H.G. nr. 907/2016

 • cheltuieli cu amortizarea astfel cum sunt prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 347/2016;

 • cheltuieli cu leasing-ul, astfel cum sunt prevăzute la art. 9 din H.G. nr. 347/2016;

 • cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum sunt prevăzute la art. 13 din H.G. nr. 347/2016;

 • cheltuieli privind taxele, astfel cum sunt prevăzute la pct. 3 din Capitolul I din Anexa la O.M.A.D.R. nr. 816/2016, cu modificările și complementările ulterioare;​​ 

 • cheltuieli bancare de deschidere şi de administrare a conturilor, astfel cum se prevede la pct. 4 din Capitolul I din Anexa la O.M.A.D.R. nr. 816/2016, cu modificările și complementările ulterioare, și cheltuielile aferente garanţiilor emise de o institutie bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din H.G. nr. 347/2016;

 • cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale MYSMIS;

 • contribuția în natură;

 Contribuția proprie aferentă terenului.

 Contribuția proprie pentru investiția de bază.

 

 

Sunt eligibile următoarele cheltuieli specifice:

1. Cheltuieli pentru construirea de noi ferme de acvacultură;

2. Cheltuieli pentru modernizarea şi reabilitarea unităţilor de acvacultură prin​​ investiţii pentru refacerea digurilor, refacerea și/sau îmbunătățirea circuitului de alimentare și/sau​​ evacuare a apei tehnologice, canalelor şi infrastructurii de pescuit, echipamente de pompare,​​ construirea şi modernizarea staţiilor de reproducere;

3. Cheltuieli cu achiziția de echipamente pentru îndepărtarea mâlului sau menite să prevină depunerea mâlului;

4. Cheltuieli cu achiziția de unelte de pescuit;

5. Cheltuieli cu achiziția de ambarcațiuni pentru furajare, recoltarea și transportul peștelui;

6. Cheltuieli pentru achiziționarea de echipamente și instalații pentru producerea

furajelor;

7. Cheltuieli pentru realizarea de investiții specifice activității de procesare a

peștelui, cu condiţia ca cel puţin 50% din materia primă să provină din producţie proprie ;

8. Cheltuieli pentru construirea sau amenajarea unui centru de vânzare (magazin

pescăresc) direct către consumatorii finali;

9. Cheltuieli pentru realizarea/amenajarea de capacităţi de depozitare a peştelui

şi a subproduselor din peşte, prin investiții noi sau adaptarea/modernizarea unor clădiri existente;

10. Cheltuieli pentru realizarea de drumuri şi platforme tehnologice din interiorul

fermelor de acvacultură;

11. Cheltuieli pentru construirea şi/sau modernizarea depozitelor de furaje;

12. Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente în scopul de a proteja fermele​​ împotriva animalelor sălbatice de pradă;, cu conditia respectarii legilsatiei de mediu in vigoare

13. Cheltuieli cu amenajarea de standuri și pontoane pentru pescuitul recreativsportiv;

14. Cheltuieli cu achiziția de ambarcațiuni cu destinație recreativă;

15. Cheltuieli pentru investiții necesare pescuitului recreativ‐sportiv pe​​ ambarcațiuni;

16. Cheltuieli pentru restaurant cu specific pescăresc pe raza orașului sau comunei​​ unde se află unitatea de acvacultură:

a) cheltuieli pentru investiții noi;

b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor clădiri existente;

c) cheltuieli cu achiziția de dotări specifice restaurantelor.

17. Cheltuieli pentru amenajarea spațiilor de cazare în interiorul fermei, în​​ legătură cu pescuitul recreativ‐sportiv:

a) cheltuieli pentru investiții noi;

b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor clădiri existente;

c) cheltuieli cu achiziția de dotări specifice spațiilor de cazare.

18. Cheltuieli pentru realizarea de marcaje de orientare și de promovare a​​ turismului pentru pescuitul recreativ‐sportiv;

19. Cheltuieli cu amenajarea unor spații pentru activități educaționale;

20. Cheltuieli​​ necesare desfășurării de activități educative care privesc pescuitul​​ din cadrul fermelor de acvacultură

21. Cheltuieli​​ necesare realizării de tabere tematice pentru copii în zonele de​​ pescuit din cadrul fermelor de acvacultură

22. Cheltuieli pentru construirea de observatoare în vederea studierii păsărilor​​ acvatice;

23. Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport, categoria N –​​ autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul mărfurilor conform Directivei​​ 2007/46/CE, pentru transportul peștelui viu, peștelui proaspăt, a produselor rezultate în urma

procesării și aprovizionarea cu materii prime, care să fie folosite pentru unitatea de acvacultură;

24. Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport, categoria O ‐ remorci​​ concepute și construite în principal pentru transportul mărfurilor, conform Directivei 2007/46/CE,​​ care să fie folosite pentru unitatea de acvacultură;

25. Cheltuieli pentru achiziţionarea de tehnologii noi şi know ‐how;

26. Cheltuieli pentru achiziţionarea de maşini, utilaje (inclusiv utilaje agricole) şi​​ echipamente folosite la întreţinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de​​ acvacultură;

27. Cheltuieli cu achiziționarea de utilaje și echipamente pentru menținerea și​​ monitorizarea în condiții optime a biomediului acvatic;

28. Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente și instalații pentru colectarea și gestionarea deșeurilor din unitățile de acvacultură;

29. Cheltuieli privind achiziţionarea de software şi sisteme de monitorizare;

30. Cheltuieli privind primele de asigurare a investiţiilor pentru perioada de implementare (execuţie) a proiectului;

31. Cheltuieli pentru investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, biomasă, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca o componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu, nu mai mult de 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;

32. Cheltuieli pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru și de siguranță a

lucrătorilor din domeniului acvaculturii;

33. Cheltuieli privind eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei, astfel cum sunt prevăzute la cap.​​ III lit. K ‐ măsura II.3 din O.M.A.D.R. nr. 816/2016, în limita a maximum 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

 

ATENȚIONARE

Cheltuielile privind achiziţionarea de software şi sisteme de monitorizare nu includ cheltuielile​​ ocazionate de achiziționarea de echipamente folosite împotriva furturilor de efectiv piscicol din​​ cadrul fermei.

 

Categoriile de cheltuieli eligibile pentru Cererile de finanțare depuse în cadrul acestei măsuri​​ sunt detaliate după cum urmează:

 • Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului (cheltuiala cu achiziția terenului este eligibilă în cuantum de maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 15% în cazul siturilor abandonate şi al siturilor utilizate anterior pentru activităţi industriale care conţin clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operaţiunii).

 • Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică.​​ 

 

Conform art. 13 din H.G. nr. 347/2016, c heltuielile pentru proiectare şi​​ asistenţă tehnică sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii,​​ dacă operaţiunea prevede construcţii‐montaj sau 5% din valoarea totală eligibilă a​​ operaţiunii, dacă operaţiunea nu prevede construcţii‐montaj.

 

 • Cheltuieli pentru investiția de bază;

Costul de achiziţie al construcţiilor este eligibil în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii.

 

 • Alte cheltuieli: organizarea de santier; cheltuieli diverse si neprevazute; comisioane, cote, taxe, ​​ –​​ mult mai detaliat pagina 25 Ghid.​​ 

 • Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste;

 • Cheltuieli cu amortizarea

 • Cheltuieli cu leasing-ul

 • Cheltuieli cu echipa de implementare, inclusiv contribuțiile suportate de către​​ angajator şi angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii.

Constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real și definitiv suportate de către beneficiar, în limita:

a) a maximum 2% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, pentru operaţiunea care prevede constucţii‐montaj;

b) şi a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, pentru operaţiunea care nu prevede constucţii‐montaj.

 

 • Cheltuieli bancare și pentru obținerea de garanții;

 • Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014 (active necorporale).

 • Contribuție în natură:

- Contribuția proprie aferentă terenului;

- Contribuia proprie pentru investiția de bază.

 

 

4.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare

1. Documente comune tuturor solicitanților

 

a.png

b.png

c.pngd.pnge.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.png

g.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j.png

 

Fiecare document solicitat în Lista documentelor dosarului Cererii de​​ finanțare va avea atasată semnătura electronică a reprezentantului legal​​ al solicitantului.

 

Lucrările de decolmatări necesită atașarea la cererea de finanțare a unui​​ raport de expertiză tehnică.

 

Ofertele bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii sunt​​ documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea​​ rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin urmatoarele​​ caracteristici:

‐ sa fie datate, personalizate si semnate;

‐ sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;

‐ să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii

‐ La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele orare.

Atenție: la dosarul cererii de finantare vor fi ataşate numai paginile​​ relevante din ofertele respective, cuprinzand pretul, furnizorul si​​ caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus (maxim 2 ‐3​​ pagini/oferta).

Se va atasa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza intocmirii​​ bugetului indicativ astfel incat sa poata fi verificata rezonabilitatea​​ preturilor.

Ofertele indicative de preț vor avea menționată valoarea aferentă​​ montajului (după caz).

 

Cererile de finanțare care nu însumează minimum 20 puncte sunt eliminate​​ din procesul de selecție.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h.png