Acte necesare şi condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea

AUTORIZĂRII COMERŢULUI STRADAL – TERASE SEZONIERE AMPLASATE ÎN ZONA PUBLICĂ ÎN FAŢA PUNCTULUI DE LUCRU PROPRIU DIN TIMIŞOARA ŞI TERASE SEZONIERE AMPLASATE PE TEREN PROPRIETATE PERSONALĂ (CU RESPECTAREA CONDIŢIILOR DIN HCL 43/2011) – SE APLICĂ PREVEDERILE OG 27/2003

1.cerere tipizată– se înregistrează cu 30 zile înainte de amplasare;
2. acte firmă: – certificat de înregistrare + certificat constatator pentru punctul de lucru cu activitate de alimentaţie publică în funcţiune obţinute de la ORC;
3. certificat fiscal – obţinut de la Direcţia Fiscală – din care să rezulte că nu sunt datorii la BL;
4. plan de situaţie 1:500 – obţinut din PMT , pe care se va desena la scară poziţia terasei şi cotele – întocmit de un proiectant autorizat;
5. plan de încadrare scara 1:5000 – obţinut din PMT;
6. prezentarea listei de meniuri şi preţuri în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională;
7. prezentarea ţinutei personalului de servire a terasei ( foto )
8. proiect arhitectural întocmit de un arhitect compus din:
o ansamblul terasei
o secţiune terasă
o mobilier
o sistem de acoperire
o calitatea materialelor
o sistem iluminat ( dacă este cazul )
o jardiniere ( dacă este cazul )
9. personalizare servicii ( veselă, grafică )
10. comercianţii care au deţinut acord de funcţionare pentru comerţ stradal şi terase în anul precedent îl vor depune la dosar în copie xerox;
11. acord pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale eliberat de către PMT pentru punctul de lucru în baza Legii 650/ 2002, în copie, vizat la zi;
12. autorizaţie de construire pentru terasă, dacă este cazul;
13. extras de carte funciară, pentru teren proprietate privată nu mai vechi de 30 zile, în situaţia în care se doreşte funcţionarea pe teren proprietate personală;
14. contract de închiriere/ comodat în situaţia în care se doreşte funcţionarea pe teren proprietate personală.

Documente necesare pentru

AVIZAREA ACTIVITATII DE COMERT STRADAL IN ZONA PUBLICA A MUNICIPIULUI TIMISOARA –HCL. 139 / 2011- SE APLICĂ PREVEDERILE OG 27/2003

A). Documente necesare in vederea eliberarii
AVIZULUI PENTRU DESFASURAREA COMERTULUI AMBULANT CU MĂRŢIŞOARE/BEŢE SF. NICOLAE , ETC. PE TERITORIUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
•Copie buletin de identitate sau carte de identitate în cazul persoanelor fizice;
•Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului în cazul agenţilor eonomici;
•Cerere tip.
B). Acte necesare pentru obţinerea
ACORDULUI DE FUNCŢIONARE AMBULANT ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DE COMERŢ STRADAL ÎN MOBILIER URBAN FAŢA PUNCTULUI DE LUCRU CU ACELASI PROFIL(FLORI , LEGUME FRUCTE, ZIARE SI REVISTE, CARTI, PRODUSE DE PATISERIE, COFETARIE, VITRINA FRIGORIFICA PENTRU INGHETATA SI APARAT PENTRU INGHETATA ) :
1.Cerere tipizată;
2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator cu obţinut de la ORC in baza Legii
359/2004);
3. Certificat fiscal (din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local – obţinut de la Direcţia Fiscală);
4. Plan de situaţie 1:500 pe care se va marca vizibil amplasamentul unde se solicita amplasarea mobilierului – obţinut prin cam.12 – de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru;
5. Plan de încadrare 1:5000 – obţinut prin cam. 12 – de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru;
6. Proiect, poza în care să fie prezentat tipul de mobilier de comerţ stradal utilizat ;
7. Activitatea de comercializare îngheţată , produse de patiserie, etc necesită document de avizare sanitar-veterinară a laboratorului în care se produce;
8. Acordul pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat de catre Primaria Timisoara in baza Legii 650/2002 pentru punctul de lucru fix;
9. Extras de carte funciară, dacă este cazul pentru teren proprietate personala a persoanelor fizice sau juridice precum si contract de inchiriere/comodat a terenului, daca este cazul .
C).Acte necesare pentru obţinerea
ACORDULUI DE FUNCŢIONARE AMBULANT ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DE COMERŢ STRADAL IN CHIOSCURI, TONETE DE FLORI PE AMPLASAMENTE ADJUDECATE LA LICITATIE PUBLICA :
1.Cerere tipizata;
2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator cu obţinut de la ORC in baza Legii 359/2004);
3. Certificat fiscal (din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local – obţinut de la Direcţia Fiscală);
4. Plan de situaţie 1:500 pe care se va marca vizibil amplasamentul – obţinut prin cam.12 – de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru ;
5. Plan de încadrare 1:5000 – obţinut prin cam. 12 – de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru ;
6. Proiect intocmit de un proiectant autorizat în care să fie prezentat modelul de chiosc, toneta avizat de catre Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primariei Timisoara ;
7. Contract de inchiriere a domeniului public .
D). Acte necesare pentru obţinerea
ACORDULUI DE FUNCŢIONARE ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DE COMERŢ STRADAL ÎN RULOTĂ COMERCIALĂ , COMERT CU LEGUME FRUCTE, FLORI, CARTI, POP CORN ETC PE AMPLASAMENTE ADJUDECATE LA LICITATIE PUBLICA:
1.Cerere tipizată;
2. Certificat de înregistrare obţinut de la Oficiul Registrului Comertului;
3. Certificat fiscal din care sa rezulte ca nu sunt datorii la bugetul local – obtinut de la Directia Fiscala .
4. Contract de inchiriere a domeniului public;
5. Activitatea de alimentatie publica necesita document de avizare sanitara ;
6. Carte de identitate, talon din care sa reiasa faptul ca rulota este de tip comercial;
7. Contract de inchiriere/comodat a rulotei, daca este cazul;
8. Proiect, poza în care să fie prezentat tipul de mobilier de comerţ stradal utilizat .
E). Acte necesare pentru
DESFASURAREA DE ACTIVITATI COMERCIALE IN VEHICULE SPECIALIZATE :
1.Cerere tipizată;
2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator cu obţinut de la ORC in baza Legii
359/2004);
3. Plan de situaţie 1:500 pe care se va marca vizibil traseul – obţinut prin cam.12 – de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru;
4. Plan de încadrare 1:5000 – obţinut prin cam. 12 – de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru;
5. Poză în care să fie prezentat tipul de vehicul comercial utilizat ;
6. Carte de identitate, talon din care sa reiasa faptul ca vehiculul destinat desfasurarii de activitati comerciale este de tip comercial;
7. Contract de inchiriere/comodat a rulotei, daca este cazul
8. Activitatea de comercializare îngheţată ,patiserie, cofetarie si de alimentatie publica necesită document de avizare sanitar-veterinară a laboratorului în care se produce ;
9. Certificat fiscal din care sa rezulte ca nu sunt datorii la bugetul local – obtinut de la Directia Fiscala ;
10. Avizul Comisiei de circulatie .
F). Acte necesare pentru
DESFASURAREA DE ACTIVITATI COMERCIALE IN RULOTE COMERCIALE CARE FUNCTIONEAZA PE PROPRIETATEA PERSONALA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE:
1.Cerere tipizată;
2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator cu obţinut de la ORC in baza Legii
359/2004);
3. Plan de situaţie 1:500 pe care se va marca vizibil locul amplasarii – obţinut prin cam.12 – de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru;
4. Plan de încadrare 1:5000 – obţinut prin cam. 12 – de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru;
5. Poză în care să fie prezentat tipul de vehicul comercial utilizat ;
6. Carte de identitate, talon din care sa reiasa faptul ca rulota este de tip comercial;
7. Contract de inchiriere/comodat a rulotei, daca este cazul
8. Activitatea de comercializare îngheţată ,patiserie, cofetarie si de alimentatie publica necesită document de avizare sanitar-veterinară a laboratorului în care se produce ;
9. Certificat fiscal din care sa rezulte ca nu sunt datorii la bugetul local – obtinut de la Directia Fiscala ;
10. Extras de carte funciară pentru teren proprietate personala precum si contract de inchiriere/comodat a terenului, daca este cazul .

PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ AMBULANT (GEN LEGUMEFRUCTE, FLORI, ETC.) PRECUM ŞI TERASE SEZONIERE PE AMPLASAMENTE ATRIBUITE ÎN URMA CÂŞTIGĂRII UNEI LICITAŢII PUBLICE SOLICITANTUL VA ÎNREGISTRA DOAR CEREREA TIPIZATĂ DE COMERŢ AMBULANT – SE APLICĂ PRECEDERILE OG 27/2003

Acte necesare pentru

PRELUNGIRE A ACORDULUI DE ACORD DE FUNCȚIONARE AMBULANT (SE APLICĂ PREVEDERILE OG 27/2003):

•Cerere tip(se înregistrează cu 30 de zile înainte de data expirăii acordului de comerţ stradal);
•Copie după acordul de comerţ stradal din perioada precedentă;
•Taxele aferente se achită la eliberarea acordului.

Acte necesare pentru

RENUNŢARE LA ACORD DE FUNCȚIONARE AMBULANT

•Cerere de mână, cu numărul acordului şi data încetării activităţii;
•Copie CUI;
•Dosar de încopciat;
•Data cererii de anulare a acordului nu poate fi făcută retroactiv

Istrate Adriana

Consultant 0752 139 873 corsimconsulting@gmail.com

Send a Request

Inchidere, Modificare, Infiintare Firma, SRL, SRL-D, PFA, II