1. Documente necesare pentru emiterea
ACORDULUI PENTRU DESFĂSURAREA EXERCITIILOR COMERCIALE PENTRU ACTIVITĂTI DE ALIMENTATIE PUBLICA:- SE APLICĂ PREVEDERILE OG 27/2003

a)Cerere tip
b) Certificat Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului.
c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului Timis, în temeiul Legii 359/2004.
d) Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile al spatiului supus autorizării si acte doveditoare în cazul schimbarii functiunii fată de functiunea initială (unde este cazul). În situatia în care autorizarea se solicită pentru o constructie provizorie care nu necesita întabularea, se va depune si autorizatia de constructie si planurile anexa la aceasta, vizate spre neschimbare.
e) Contract de inchiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spatiului supus autorizării, dacă este cazul (titlu asupra imobilului).
f) Acordul vecinilor direct afectati, in cazul schimbării functiunii spatiului (daca este cazul).
g) Dovada îndeplinirii cerinţei ca personalul angajat să detină cunostinte de specialitate pentru efectuarea de activităti comerciale cu produse din sectorul de alimentatie publică, în conformitate cu prevederile art.5 alin 2 din OG 99/ 2000 actualizată, republicată.
h) Contract incheiat cu societatea de salubrizare respectiv cu cea de dezinsectie si colectare a uleiurilor uzate unde este cazul.
i) Planul punctului de lucru intocmit de către un proiectant autorizat din care să reiasă suprafata tuturor spatiilor care alcatuiesc unitatea supusa autorizării si în mod obligatoriu pozitia unitătii (subsol/ demisol/ parter sau etaj).
j)Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile HG nr.1739/ 06.12.2006, actualizata sau documentul justificativ (negatie) prin care operatorul economic nu este obligat sa obtina autorizatia privind securitatea la incendiu.
k) Structurile de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică în circuit deschis: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare şi cele administrate de societăţi de turism, indiferent de amplasament (restaurante, baruri, unităţi tip fast-food, cofetării, patiserii etc) vor prezenta copia certificatului care atestă categoria localului emis de către Ministerul Turismului.
l) Autorizaţie de mediu pentru activităţile cuprinse în anexa 1 la Ordinul nr.1798/2007 al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, sau acte normative ce vor reglementa situaţia, în vigoare la data autorizării. Pentru activităţile de alimentatie publică pentru care nu este necesară autorizaţia de mediu se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la numărul de locuri.
m) Notificarile/Avizele emise de catre Directia Sanitar-Veterninara în conformitate cu legislaţia specifică pentru unităţile cu profil alimentar inclusiv cele de alimentaţie publică, sau orice altă procedură de reglementare sanitară intervenită după data adoptării prezentului Regulament.
n) Contract încheiat cu o firma de pază, în cazul unitătilor care au un orar de functionare care depăseste ora 22:00
o)Declaratia privind încadrarea pe tipuri a unitătii de alimentatie publică. Sunt incidente prevederile H.G 843/14.10.1999
p) Dovada neîncadrării imobilului în restrictiile stabilite de prevederile O.G 20/1994 privind masurile pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

Documente necesare în vederea eliberarii

ACORDULUI PENTRU DESFĂSURAREA EXERCITIILOR COMERCIALE PENTRU ACTIVITATEA DE SPĂLĂTORIE AUTO, SCHIMBARE DE CAUCIUCURI, ECHILIBRARE ROTI SI CENTRELE DE DIAGNOZĂ PENTRU MASINI- SE APLICĂ PREVEDERILE OG 27/2003

a)Cerere tip
b) Certificat Unic de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului
c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului Timis, în temeiul Legii 359/2004.
d) Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile al spatiului cu altă destinatie, având functiunea adecvată activitătii de Nspălătorie auto, schimbare de cauciucuri, echilibrare roti si centrele de diagnoză pentru masini, supus autorizarii.
e) Contract de inchiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spatiului supus autorizării, dacă este cazul (titlu asupra imobilului).
f) Contract încheiat cu societatea de salubrizare
g) Planul punctului de lucru întocmit de către un proiectant autorizat din care sa reiasă suprafata tuturor spatiilor care alcatuesc unitatea supusa autorizării si în mod obligatoriu pozitia unitătii(subsol/parter sau etaj).
h)Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile HG nr.1739/ 06.12.2006, actualizata sau documentul justificativ (negatie) prin care operatorul economic nu este obligat sa obtina autorizatia privind securitatea la incendiu.
i) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute de O.G 20/1994 privind masurile pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente.

Documente necesare în vederea eliberarii

ACORDULUI PENTRU DESFĂSURAREA EXERCITIILOR COMERCIALE ÎN CAZUL DESFĂSURĂRII ACTIVITĂTII DE COMERT CU RIDICATA/ DE GROS- SE APLICĂ PREVEDERILE OG 27/2003

a)Cerere tip
b) Certificat Unic de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului
c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului Timis, în temeiul Legii 359/2004.
d) Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile al spatiului supus autorizarii.
e) Contract de inchiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spatiului supus autorizării, dacă este cazul (titlu asupra imobilului).
f) Contract încheiat cu societatea de salubrizare
g) Planul punctului de lucru întocmit de către un proiectant autorizat din care să reiasa suprafata tuturor spatiilor care alcatuiesc unitatea supusă autorizării si în mod obligatoriu pozitia unitătii (subsol/parter sau etaj).
h)Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile HG nr.1739/ 06.12.2006, actualizata sau documentul justificativ (negatie) prin care operatorul economic nu este obligat sa obtina autorizatia privind securitatea la incendiu.
i) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute de O.G 20/1994 privind masurile pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente.

Documentele necesare eliberarii

ACORDULUI PENTRU DESFĂSURAREA EXERCITIILOR COMERCIALE ÎN CAZUL DESFĂSURĂRII ACTIVITĂTII DE COMERT CU AMĂNUNTUL, CASH AND CARRY SI DE PRESTĂRI SERVICII (ALTELE DECÂT CELE DE ÎNTRETINERE SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR)- SE APLICĂ PREVEDERILEOG 27/2003

a)Cerere tip
b) Certificat Unic de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului
c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului Timis, în temeiul Legii 359/2004.
d) Extras de carte nu mai vechi de 30 de zile al spatiului supus autorizării.
e)Contract de inchiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spatiului supus autorizării, dacă este cazul (titlu asupra imobilului).
f)Contract încheiat cu societatea de salubrizare
g)Planul punctului de lucru întocmit de către un proiectant autorizat din care să reiasa suprafata tuturor spatiilor care alcătuiesc unitatea supusă autorizării si în mod obligatoriu pozitia unitătii (subsol/parter sau etaj).
h) Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile HG nr.1739/ 06.12.2006, actualizata sau documentul justificativ (negatie) prin care operatorul economic nu este obligat sa obtina autorizatia privind securitatea la incendiu.
i) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute de O.G 20/1994 privind masurile pentru reducerea riscului seismic al constructiilor

Documentele necesare eliberării

ACORDULUI PENTRU DESFĂSURAREA EXERCITIILOR COMERCIALE ÎN CAZUL DESFĂSURĂRII ACTIVITĂTII DE ÎNCHIRIERE SI SUBÎNCHIRIERE A BUNURILOR IMOBILIARE PROPRII SAU ÎNCHIRIATE.- SE APLICĂ PREVEDERILE OG 27/2003

a) Certificat Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului
b) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului Timis, în temeiul Legii 359/2004.
c) Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile al spatiului supus autorizării.
d) Contract de inchiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spatiului supus autorizării, dacă este cazul (titlu asupra imobilului).
e) Dovada neîncadrării imobilului în restrictiile stabilite de prevederile O.G 20/1994 privind masurile pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
f)Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile HG nr.1739/ 06.12.2006, actualizata sau documentul justificativ (negatie) prin care operatorul economic nu este obligat sa obtina autorizatia privind securitatea la incendiu.

Documente necesare pentru vizarea

ACORDURILOR PENTRU DESFĂSURAREA EXERCITIILOR COMERCIALE PENTRU TOATE ACTIVITĂTILE COMERCIALE, ALTELE DECÂT CELE DE ACTIVITATEA DE ALIMENTATIE PUBLICĂ- SE APLICĂ PREVEDERILE OG 27/2003

a) Acord pentru desfăsurarea exercitiilor comerciale, emis de Primăria Timisoara în conformitate cu Legea 650/2002, în original
b) Dovada achitării taxei de viză stabilită.
c) Avizele/ Autorizatiile solicitate suplimentar prin prezentul Regulament, fară de cele depuse la momentul emiterii Acordului pentru desfăsurarea exercitiilor comerciale emis de Primăria Timisoara conform Legii 650/2002.

Documente necesare pentru vizarea

ACORDURILOR PENTRU DESFĂSURAREA EXERCITIILOR COMERCIALE PENTRU ACTIVITATEA DE ALIMENTATIE PUBLICĂ- SE APLICĂ PREVEDERILE OG 27/2003

a) Acord pentru desfăsurarea exercitiilor comerciale emis de primăria Timişoara în conformitate cu Legea 650/2002, în original.
b) Dovada achitării taxei de viză stabilită.
c) Avizele/ Autorizaţiile solicitate suplimentar prin prezentul Regulament, faţă de cele depuse la momentul emiterii Acordului pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale emis de Primăria Timişoara conform Legii 650/2002.

Documente necesare pentru modificarea

ACORDURILOR PENTRU DESFĂŞURAREA EXERCIŢIILOR COMERCIALE EMISE DE PRIMĂRIA TIMIŞOARA, CONFORM LEGII 650/ 2002- SE APLICĂ PREVEDERILE OG 27/2003

a)Cerere tip pentru modificarea Acordurilor pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale emise de Primăria Timişoara, conform Legii 650/ 2002
b) Acord pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale emise de Primăria Timişoara, conform Legii 650/ 2002 – în original
c) Certificat constatator emis de ORC Timiş pentru punctul de lucru în cauză
d) Dovada achitării taxei pentru modificare
e) Documente justificative privind modificarea solicitată.

Documente necesare pentru emiterea de duplicat a
ACORDULUI PENTRU DESFĂŞURAREA EXERCIŢIILOR COMERCIALE, EMIS DE PRIMĂRIA TIMIŞOARA, CONFORM LEGII 650/ 2002- SE APLICĂ PREVEDERILE OG 27/2003

a)Cerere tip pentru emiterea duplicatului Acordului pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale emise
de Primăria Timişoara, conform Legii 650/ 2002
b) Certificat constatator emis de ORC Timiş pentru punctul de lucru în cauză
c) Dovada publicării pierderii şi declarării nulităţii Acordului pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale, emis de Primăria Timişoara, conform Legii 650/ 2002
d) Dovada achitării taxei pentru duplicat.

Acte necesare pentru Anulare Acord Exerciţii Comerciale

•Cerere de anulare, în scris, semnată şi ştampilată;
•Acord exerciţii comerciale, în original;
•Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiilor – ORC;
•Certificat de înregistrare menţiuni – ORC

Istrate Adriana

Consultant 0752 139 873 corsimconsulting@gmail.com

Send a Request

Inchidere, Modificare, Infiintare Firma, SRL, SRL-D, PFA, II