Condiții pentru a beneficia de eșalonarea la plată a datoriilor

Eșalonarea la plată a datoriilor (obligatiilor fiscale) se solicita in baza unei cereri depuse la organul fiscal competent.

Mai mult, dupa ce se asigura ca toate aceste conditii au fost indeplinite, contribuabilul mai trebuie si sa se asigure ca a depus toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Aceasta conditie trebuie indeplinita la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

Cererea de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscal va cuprinde urmatoarele elemente:

a)datele de identificare a debitorului denumirea/numele si prenumele acestuia a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului,daca este cazul domociliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail,precum si datele de identificare pentru sediile secundare inregistrate fiscal, potrivit legii

b)perioada pentru care se solicita esalonarea la plata, exprimata in luni si motivarea acesteia

c)suma totala pentru care se solicita esalonarea la plata si/sau amanare la plata ,dupa caz ,si, in cadrul acestora,pe obligatii fiscale principale si accesorii. In cazul debitorilor care au infiintatesedii secundare inregistrate fiscal potrivit legii, impozitul pe venitul din salarii se mentioneaza separat pentru debitor si separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare

  1. d) justificarea starii de dificultate generate de lipsa temporara a disponibilitatii banesti si cauzele acesteia
  2. e) mentiuni referitoare la inlesnirilie la plata acordate pana la data depunerii cererii, in baza actelor normative in materie de inlesniri la plata
  3. f) mentiuni referitoare la bunurile in proprietate, in cazul debitorilor care nu detin bunuri in proprietate sau acestea sunt insuficiente pentru construirea garantiilor la nivelul prevazut de art.193 din lege dupa caz;
  4. g) data si semnatura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului

“In sensul prezentului articol este considerat cu risc fiscal mic debitorul care la data depunerii cererii, indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:

  1. Nu are fapte inscrise in cazierul fiscal;
  2. Administratorii, in cazul societatilor pe actiuni,sau in comandita pe actiuni, si asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic si/sau administratorii, in cazul celorlalte societati, altele decat societatile pe actiuni, nu au fapte inscrise in cazierul fiscal;
  3. Nu se afla in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului sau in register tinute de instante judecatoresti competente;
  4. Nu are obligatii fiscal restante mai mari de 12 luni;
  5. Nu a inregistrat, conform reglementarilor contabile, pierderi din exploatare in ultimul exercitiu financiar inchis;
  6. In cazul persoanelor juridice, sa fi fost infiintate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii”

Daca indeplinesti conditiile de mai sus, mai ai de parcurs cativa pasi pentru a beneficia de toate avantajele de la eșalonarea la plată a datoriilor:

Pasul unu-completarea cererii

Pasul doi- depunerea cererii

Ridicarea-Certificat Constatator ORC

Ridicarea, de la Finante -Caziere Fiscale asociati, administrator si societate

Bilantul din ultimul an- sa nu fie pe pierdere din exploatare

Constituirea de garantii in valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul inlesnirii la plata, depusa  in numerar la Trezorerie, prin deschiderea unui cont

Pasul trei- daca sunt indeplinite conditiile de acordare a esalonarii la plata, urmeaza acordul de principiu

In cazul in care sunt indeplinite conditiile de acordare a esalonarii la plata, organul fiscal intocmeste acordul de principiu in cel mult 15 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscala.

Inchidere, Modificare, Infiintare Firma, SRL, SRL-D, PFA, II